Siletz Public Library

255 S. Gaither St.
PO Box 130
Siletz, OR 97380

(541) 444-2855

siletz@siletzlibrary.org


Siletz Valley School

245 NW James Frank Ave.,
PO Box 247,
Siletz, OR 97380

(541) 444-1100

http://www.siletzschools.org/